Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Ide o súbor opatrení, ktoré sa poskytujú postihnutému ešte pred odborným zdravotníckym ošetrením. Neposkytnutie prvej pomoci môže znamenať zbytočnú smrť! Prvá pomoc na mieste nehody a ochorenia je základom pre liečbu v nemocnici.

Poskytnutie prvej pomoci vedie k:

záchrane života,
zabráneniu vzniku komplikácií,
a k urýchleniu zotavenia.

Kurzy prvej pomoci realizujeme na základe Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci.

Lektormi kurzov prvej pomoci sú lekári, záchranári a zdravotné sestry z praxe.

Kurzy organizujeme flexibilne na požiadavku objednávateľa.

Sami si určíte miesto a čas konania kurzu.

Výučbu väčšinou realizujeme v dennej forme za 1 deň alebo vo večernej forme počas 2 dní.

Dĺžka kurzu je 8 vyučovacích hodín. Maximálny počet účastníkov na jeden kurz je 15 osôb.

Kurzy poskytujeme pre:

Širokú laickú verejnosť
Žiadateľov o vodičské oprávnenie
Osoby, ktorých výkon profesie vyžaduje znalosti prvej pomoci
Vodičov z povolania, vodičov záchrannej a dopravnej zdravotnej služby
Príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Dobrovoľného hasičského zboru, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Horskej záchrannej služby
Učiteľov, pedagogických aj nepedagogických pracovníkov
Kurz zameraný na detský vek
Školy, občianske združenia, športové kluby
Zamestnávateľov v rámci BOZP

Obsahovo kurz prispôsobíme podmienkam objednávateľa.

Kurzy prvej pomoci môžu byť rozšírene o inštruktáž zameranú na používanie Automatického externého defibrilátora (AED).

 

Osnova kurzu:

A. Teoretické vedomosti o

 

B. Praktické zručnosti

 

Účastník kurzu prvej pomoci:

 

Po absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci, účastník vykoná skúšku z nadobudnutých teoretických vedomostí aj praktických zručností. Po úspešnom absolvovaní skúšky získa „Potvrdenie o absolvovaní kurzu a skúšky z poskytovania prvej pomoci“.

Radi Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na kurz z poskytovania prvej pomoci. Neváhajte nás kontaktovať.

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon