1. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou , so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: , DIČ: , zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, e-mail: info@vav.sk, tel. č. +421 948 996 639 (ďalej len „organizátor“) a účastníkom pri poskytovaní služby neupravené v zmluve, ktorej podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.vavakademy.sk

 

Pobočky predávajúceho:

Pobočka Košice - Južná trieda 2/A, 040 01 Košice
Pobočka Sabinov - Námestie slobody 27, 083 01 Sabinov
Pobočka Michalovce - Priemyselná 2, 071 01 Michalovce
Pobočka Trebišov - M. R. Štefánika 3197/32, 075 01 Trebišov

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

 

1.2. Zmluva medzi organizátorom a účastníkom je uzavretá platným prijatím návrhu.

1.3. Vyplnenie a doručenie prihlášky a uhradenie minimálnej čiastky 30 EUR podľa bodu 3.1. od účastníka, resp. pri záujme absolvovať kurz cez RE-PAS podanie a následné schválenie požiadavky príslušným úradom práce predstavuje platné prijatie návrhu a teda uzatvoreniu zmluvy. Účastník nemá právo na vrátenie čiastky 30 EUR. Účastníkovi vznikne právo na vrátenie čiastky 30 EUR len v prípade, ak organizátor neotvorí kurz v lehote 3 mesiacov odo dňa zmeny termínu konania kurzu.

1.4. V prípade, že k uzatvoreniu zmluvy nedôjde v priestoroch organizátora, ale prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, riadia sa tieto VOP režimom zásielkového predaja v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.

1.5. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času v dohodnutom čase, resp. dohodnutej lehote podľa § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z., a teda účastník nemôže odstúpiť od zmluvy inak a v lehote ako je to uvedené v týchto VOP.

1.6. Účastník zaslaním prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok ako aj poučenie o ochrane osobných údajov, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

1.7. Účastníkom je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Účastník pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje osobné údaje (uviesť meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, poštovú adresu, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, evidencia na úrade práce, telefónne číslo a e-mail prípadne iné.), nutné pre bezproblémové vybavenie prihlášky, poprípade údaje, ktoré budú uvedené na účtovných a vzdelávacích dokladoch. Účastník vyhlasuje, že všetky ním uvedené informácie sú pravdivé a ich poskytnutie je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia.

1.8. Najneskôr do piatich pracovných dní sa organizátor skontaktuje s účastníkom. Overí prihlášku, spôsob dodania služby a oznámi predpokladaný termín, konečnú cenu, spôsob úhrady a vyzve účastníka k uhradeniu zálohy 30 € bez zbytočného odkladu od uskutočnenia telefonického kontaktu. Deň pripísania zálohy vo výške 30 € na účet organizátora sa považuje za rozhodný deň pre posúdenie nároku účastníka na získanie zľavy podľa bodu 2.2. VP.

1.9. Termín dodania služby závisí od počtu prihlásených účastníkov do konkrétneho kurzu, v konkrétnom termíne a v konkrétnom mieste.

1.10. Organizátor nezodpovedá za to, či účastník spĺňa požiadavky potrebné pre úspešné absolvovanie kurzu. Popis kurzu, ciele kurzu a požadované predpoklady sú uvedené na internetovej stránke www.vavakademy.sk.

1.11. Organizátor odporúča, aby sa účastník ešte pred zaslaním prihlášky oboznámil s popisom kurzu, cieľmi kurzu a požadovanými predpokladmi. Na reklamácie vzniknuté z týchto dôvodov organizátor nebude brať ohľad. Počas účasti na kurze organizátor odporúča, aby účastník postupoval podľa pokynov a odporúčaní lektora. Účastník je povinný počas kurzu dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci/výučbe, ktoré môžu byť pred nastúpením na kurz zaslané na požiadanie.

1.12. Účastník, ktorý absolvuje viac ako 75, resp. 100% časového rozsahu podľa druhu kurzu a splní ostatné stanovené podmienky určené vzdelávacou spoločnosťou, dostane pri ukončení kurzu osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou, resp. osvedčenie o absolvovaní kurzu, prípadne certifikát ak nejde o akreditovaný kurz. Typ osvedčenia/certifikátu je určený podľa toho, či Účastník absolvuje akreditované alebo neakreditované vzdelávanie. Účastník má takto nárok na jeden originál. Vystavenie ďalšieho originálu je spoplatnené podľa platného cenníka. Na základe požiadavky môže organizátor vystaviť účastníkovi potvrdenie o účasti na kurze. Vystavenie potvrdenia je spoplatnené podľa platného cenníka organizátora.

2. Cena a platobné podmienky

2.1. Po uzatvorení zmluvy podľa bodu 1.3. vzniká účastníkovi povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu organizátorovi kurzu a povinnosť zúčastňovať sa na kurze.

2.2. Cena služby/kurzu je stanovená cenníkom predávajúceho pre jednotlivé mestá a po odrátaní aktuálnych zliav. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia v intervaloch 30 dní. Lehota, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny, je 30 dní od zverejnenia ponuky na stránke internetového obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov a pod. Platná cena služby/kurzu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že cena tovaru bude vždy zodpovedať cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke www.vavakademy.sk, platnej v čase objednania služby/kurzu. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH v zákonnej sadzbe a všetkými ďalšími poplatkami.

2.3. Účastník uhrádza platbu v hotovosti, prevodom/vkladom na účet predávajúceho, resp. v prípade schváleného RE-PASu po ukončení rekvalifikácie preplatí príslušný úrad práce celú sumu, prípadne alikvotnú časť a zvyšnú časť ceny za službu/kurz doplatí účastník.

2.4. Cenu kurzu je možné uhradiť:

 • jednorazovým zaplatením ceny kurzu
 • organizátor môže povoliť účastníkovi platbu na splátky

Najneskôr v deň otvorenia kurzu je potrebné, aby bola zaplatená polovica z ceny kurzu, zvyšnú čiastku ceny kurzu môže účastník zaplatiť v splátkach tak, aby do polovice kurzu boli uhradené ¾ zvyšnej čiastky ceny kurzu a ku dňu ukončenia kurzu bola uhradená celá cena kurzu. V prípade ak účastník neuhradí do ukončenia kurzu celú sumu, nebude pripustený k záverečnej skúške.

2.5. V prípade omeškania platby za kurz stráca účastník nárok na niektoré zľavy, ktoré sú spresnené na internetovej stránke www.vavakademy.sk.

2.6. Ak účastník po uzatvorení zmluvy požiada o zmenu termínu kurzu, stráca nárok na zľavy podľa bodu 2.2.. Ak organizátor kurzu zmenu povolí, má nárok na administratívny poplatok vo výške 25 €.

2.7. Podmienky pre vrátenie uhradených poplatkov za kurz a storno poplatky sú nasledovné:

 • ak účastník kurzu najneskôr 30 dní pred dňom otvorenia kurzu oznámi organizátorovi, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy, vrátane zálohy 30 €
 • ak účastník kurzu najneskôr 15 dní pred dňom otvorenia kurzu oznámi organizátorovi, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy, okrem zálohy 30 €, ktorú si organizátor započíta na náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu
 • ak účastník kurzu menej ako 15 dní pred dňom otvorenia kurzu oznámi organizátorovi, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy, okrem finančnej čiastky 100 €, ktorú si organizátor započíta na náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu
 • ak účastník v deň alebo po dni otvorenia kurzu oznámi, že sa na kurze nezúčastní, nemá nárok na vrátenie ceny kurzu, 80% tejto ceny kurzu si organizátor započíta na náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu a 20% z ceny kurzu si organizátor započíta ako sankciu za nesplnenie záväzku účastníka zúčastniť sa na danom kurze podľa bodu 3.1
 • ak účastník počas trvania kurzu zo zdravotných dôvodov, z dôvodu nájdenia si práce alebo iných dôvodov nebude môcť pokračovať v kurze, účastník nemá nárok na vrátenie ceny kurzu, resp. je povinný doplatiť cenu kurzu, resp. alikvotnú časť ceny kurzu, ktorú nepreplatil príslušný úrad práce, avšak organizátor mu umožní zúčastniť sa na ďalšom realizovanom kurze. Odôvodnenosť prípadu posudzuje organizátor v každom prípade výhradne individuálne

3. Ďalšie podmienky

3.1. Počet Účastníkov Vzdelávacej aktivity je obmedzený. Vzdelávacie aktivity prebiehajú obvykle v skupinách s minimálnym počtom 6 osôb, max. počet osôb je spravidla limitovaný kapacitou prednáškovej miestnosti, pokiaľ organizátor neurčí inak.

3.2. Ak sa o kurz zaujíma viac záujemcov ako je maximálny počet frekventantov v skupine, miesto získavajú účastníci v takom poradí, v akom uhradili cenu za kurz, resp. predložili platný doklad o úhrade (potvrdenie banky o vklade na bankový účet organizátora, bankový výpis o bezhotovostnom prevode, úhrada v hotovosti) a v prípade RE-PASu v poradí, v akom im bol schválený RE-PAS. V prípade nejasnosti si organizátor overí postupnosť platieb na základe bankového výpisu a/alebo evidencie hotovostných úhrad.

3.3. V prípade, ak účastník poplatok uhradil, ale vzhľadom na vyššie uvedený postup sa dostal mimo poradia prijatých účastníkov, navrhne mu organizátor iný termín, v ktorom je možné kurz absolvovať.

3.4. Organizátor si vyhradzuje právo presunúť termín konania kurzu pri nenaplnení minimálnej veľkosti študijnej skupiny a z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť („zásah vyššej moci”) -(napr. prerušenie dodávky elektrického prúdu, náhle ochorenie Lektora, odhlásenie väčšieho počtu účastníkov, atď.). V tomto prípade to bude okamžite oznámené prihláseným účastníkom a zároveň bude dohodnutý nový termín. Účastník má právo na vrátenie zálohy 30 EUR, ak organizátor v lehote 3 mesiacov od termínu zaplatenia zálohy neotvoril tento kurz.

3.5. Ďalšie podmienky:

 • Účastník súhlasí s formou, postupmi a metódami výučby tak, ako ich určí organizátor.
 • Požiadavky, ktoré nie sú uvedené v prihláške a vo VP nie sú garantované zo strany organizátora.
 • Účastník súhlasí, že dohodnutý termín kurzu nie je možné meniť, ak organizátor neurčí inak.
 • Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby vykonať presuny v rámci tried, skupín a lektorov.
 • Účastník kurzu súhlasí s tým, že v prípade potreby budú vykonané opakovania z celého dovtedy preberaného učiva.
 • V prípade akejkoľvek absencie účastníka nebudú mu tieto zameškané hodiny spätne preplatené.
 • V prípade neskoršieho nástupu účastníka na kurz organizátor nebude pre neho samostatne opakovať už prebraté učivo.
 • Účastník kurzu bude pripustený k záverečnej skúške po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby.

3.6. RE-PAS - OSOBITÉ PODMIENKY PRE ÚČASTNÍKOV KURZU CEZ ÚRAD PRÁCE:

Pre účastníkov, ktorým bola schválená požiadavka na rekvalifikáciu, vydaný RE-PAS na kurz a ktorým kurz preplatí príslušný úrad práce, platia nasledovné podmienky, ktoré sa môžu odlišovať od podmienok uvedených v týchto VP, ktoré platia pre účastníkov, ktorý si kurz budú platiť z vlastných finančných prostriedkov.

V prípade, že:

 • si účastník nepodá na príslušný úrad práce žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu/požadovanú kompetenciu (či už po absolvovaní časti alebo celého kurzu) riadne, vrátane povinných príloh a včas, alebo
 • nedodrží podmienky kurzu alebo zmluvné podmienky uvedené v dohode o úhrade nákladov na rekvalifikáciu/požadovanú kompetenciu alebo všeobecné podmienky kurzu a pokyny školiteľa, alebo
 • neukončí rekvalifikáciu/požadovanú kompetenciu úspešným zložením ani opakovanej skúšky, ak je skúška podmienkou úspešného ukončenia rekvalifikácie/požadovanej kompetencie alebo
 • nastane akýkoľvek iný dôvod na strane účastníka, ktorý bude mať za následok, že úrad práce neuhradí uchádzačovi na účet spoločnosti príspevok na rekvalifikáciu,

je účastník povinný zaplatiť spoločnosti cenu kurzu zo svojich finančných prostriedkov v plnej výške na základe výzvy organizátora. V prípade akejkoľvek absencie účastníka nebudú mu tieto zameškané hodiny spätne preplatené. V prípade neskoršieho nástupu účastníka na kurz organizátor nebude pre neho samostatne opakovať už prebraté učivo. Účastník kurzu bude pripustený k záverečnej skúške po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby. V prípade, že príslušný úrad práce uhradí na účet spoločnosti iba časť príspevku na rekvalifikáciu/požadovanú kompetenciu a to z akéhokoľvek dôvodu (napr. aj odôvodnená neúčasť na kurze, predčasné ukončenie kurzu v dôsledku PN, nájdenia si práce a pod.), je účastník povinný zaplatiť organizátorovi sumu, ktorá bude rozdielom medzi cenou kurzu a príspevkom uhradeným príslušným úradom práce uchádzačovi na účet organizátora na základe výzvy organizátora. V prípade vzniku vyššie uvedených nárokov, je povinný účastník zaplatiť ich organizátorovi najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy. V prípade, ak si účastník nesplní uvedenú povinnosť riadne a včas, vzniká spoločnosti nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý mesiac omeškania, týmto nie je dotknutý nárok na úroky z omeškania a náhradu škody.

4. Povinnosti účastníka

4.1. Účastník je povinný dodržiavať disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavať režim výučby tak, aby nespôsoboval svojím konaním rušenie výučby alebo nespôsoboval prekážky vo výučbe. V prípade zistenia vyššie uvedených skutočností má organizátor kurzu právo v daný deň nevpustiť účastníka na výučbu, alebo vylúčiť účastníka z kurzu bez nároku na vrátenie už zaplatených poplatkov.

4.2. Účastník je povinný dodržiavať organizačný, resp. prevádzkový poriadok a pravidlá povinnej hygieny v zariadeniach, v ktorých vykonáva odbornú prax.

4.3. Účastník je ďalej povinný plniť zadané úlohy, rešpektovať druh a spôsob získavania praktických skúseností počas vykonávanie praxe, vykonávať prax pod vedením a podľa pokynov lektora.

4.4. Účastník plne zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí organizátorovi, ako aj jeho zmluvným partnerom v súvislosti s účasťou na kurze. V prípade spôsobenia škody je organizátor oprávnený uplatňovať voči účastníkovi kurzu náhradu škody.

5. Ukončenie zmluvného vzťahu a právo na odstúpenie od zmluvy

5.1. Vzťah medzi organizátorom a účastníkom sa skončí ukončením štúdia a zaplatením celkovej ceny štúdia. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné štúdium ukončiť:

 • písomnou dohodou uzatvorenou medzi organizátorom a účastníkom,
 • jednostranným ukončením kurzu zo strany účastníka,
 • odstúpením účastníka za podmienok dohodnutých v týchto VP

5.2. Jednostranné ukončenie kurzu zo strany účastníka - účastník je oprávnený na základe svojho písomného oznámenia vo svojom mene adresovaného organizátorovi (ďalej len „oznámenie“) jednostranne ukončiť kurz. Pre určenie termínu ukončenia kurzu a záväzkov voči organizátorovi je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia účastníka organizátorovi (skutočnosť, či sa účastník zúčastňoval vyučovania nemá pre posúdenie ukončenia štúdia a záväzkov voči organizátorovi význam). Kurz je pre účastníka v tomto prípade ukončený dňom, v ktorom bolo organizátorovi doručené oznámenie.

Účastníkovi pri jednostrannom ukončení kurzu nevzniká nárok na vrátenie poplatku za absolvovanie kurzu, resp. je aj naďalej povinný zaplatiť cenu kurzu, prípadne alikvotnú časť ceny kurzu, ak bol účastníkovi schválený RE-PAS.

5.3. Odstúpenie účastníka - účastník je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak organizátor stratí oprávnenie na poskytovanie služieb uvedených v týchto VP. V prípade odstúpenia od zmluvy si organizátor nebude nárokovať, resp. vráti účastníkovi alikvotnú čiastku ceny štúdia odo dňa ukončenia štúdia do termínu riadneho ukončenia štúdia za tých istých podmienok ako pri jednostrannom ukončení štúdia zo strany účastníka.

6. Záručná doba

6.1. Na kurzy ako také nie je poskytovaná záručná doba, nakoľko to v akom rozsahu nadobudne účastník vedomosti závisí vo veľkom rozsahu od neho samotného. Organizátor však garantuje, že počas kurzu budú dodržané všetky podmienky pre realizáciu kurzu.

 

6.2. Predávajúci zodpovedá účastníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky účastníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
 • poskytnutie služby bez vád, ktoré majú vplyv na výsledok, ktorým je úspešné absolvovanie skúšky
 • dodanie služby v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii

6.3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • nedostatky, ktoré nemajú zásadný vplyv na poskytovanú službu a jej výsledok, ktorým je úspešné absolvovanie skúšky

7. Reklamačný poriadok

7.1. Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu u organizátora.

7.2. Za vadne poskytnutú službu nemožno považovať nedostatky spôsobené samotným účastníkom alebo iným účastníkom, resp. subjektívne vnímané nedostatky účastníkom, ktoré nemajú zásadný vplyv na poskytovanú službu a jej výsledok, ktorým je úspešné absolvovanie skúšky

7.3. Ak by účastníkovi nevyhovoval priebeh kurzu z dôvodu, na základe ktorého si bude chcieť uplatniť reklamáciu, má právo požiadať preukázateľnou formou organizátora (odporúčame do predmetu uviesť REKLAMÁCIA, a to z dôvodu právnej istoty). Jeho sťažnosť bude individuálne riešená. Organizátor danú sťažnosť prešetrí v lehote do 30 dní a účastníkovi zašle stanovisko písomnou formou.

Opodstatnene vytýkané nedostatky, budú odstránené podľa možností organizátora bezodkladne.

7.4. Pri menej závažných problémoch, pripomienkach alebo nápadoch môže účastník podať sťažnosť aj elektronickou formou napr. e-mailom na adresu riaditeľa zverejnenú v kontaktoch.

7.5. Organizátor neručí za akékoľvek problémy, ktoré nemajú pôvod u neho, prípadne majú pôvod u účastníka.

8. Alternatívne riešenie sporov

8.1. V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky alebo našimi službami, napíšte nám na info@vav.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení účastníckych sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

8.2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len účastník (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení účastníckej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi účastníkom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 EUR, vyplývajúceho zo účastníckej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

8.3. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 EUR s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z..

9. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

9.1. Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana osobných údajov, resp. Zásady ochrany osobných údajov. Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Účastník súhlasí, že pre získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je povinný plniť tieto VP a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu, resp. certifikát mu bude vydaný až po uhradení celej ceny kurzu.

10.2. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku alebo zdraví účastníka kurzu, ktoré vznikli počas kurzu.

10.3. Účastník kurzu vyhlasuje, že Všeobecné podmienky kurzov účtovníctva VaV, si pred uzavretím zmluvy prečítal a ich obsahu porozumel.

10.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria prílohu kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a jej účastníkom a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.5. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.vavakademy.sk.

10.6. Ak sa niektorý článok, jeho časť alebo jednotlivé ustanovenie VOP stane neplatným, alebo neúčinným, platí, že tento článok, jeho časť alebo jednotlivé ustanovenie je úplne oddeliteľné od ostatných článkov, alebo od ostatnej časti článku predmetného dokumentu, a teda ostatné ustanovenia VOP zostávajú naďalej v plnej platnosti a účinnosti.

10.7. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon