Príznaky: náhla slabosť alebo necitlivosť časti tváre, ramena, ruky, nohy alebo jednej časti tela, porucha reči, sťažené rozprávanie alebo neschopnosť rozumieť hovorenému slovu, skalenie zraku, strata videnia na jednom oku, nevysvetliteľné závrate, nestabilita, náhle pády, náhle bolesti hlavy, strata kontroly nad močením a stolicou



Postup:
1. skontrolovať vedomie a dýchanie (ak treba, poskytnúť kardiopulmonálnu resuscitáciu)
2. pri poruche vedomia uložiť na bok (ochrnutou stranou nadol), uvoľniť nepostihnutú končatinu, pri vedomí uložiť do pololežiacej polohy s podloženou hlavou
3. vybrať uvoľnenú zubnú protézu, zvyšky potravy
4. nepodávať tekutiny (poruchy hltania)
5. pri postihnutí očných svalov privrieť viečko (brániť vysychaniu rohovky)
6. privolať záchrannú službu
7. kontrolovať stav vedomia, dýchania


Poznámky:

* Príznaky závisia od poškodenia príslušnej časti mozgu.
* Vzniku trvalých príznakov môžu predchádzať prchavé varovné príznaky, ktoré sú podobné. * Mozgová príhoda je pravdepodobná u osôb s vysokým tlakom krvi alebo osôb vo veku nad 55 rokov.
* Pri pochybnostiach sa môžete poradiť s lekárom na tiesňovom čísle „112“.

 

© VaV Akademy, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon